Lihkuos biejvieb Sábmáje!

Údnie dan stuorra jah buörrie mijjijde!

Údne måddie álmátjh leäh båhttáme Liksjuon Märggegyrkkije dan dehte guh vuöjnniet guktie Ubmejensámien vijmák daggár officielles tjálliemegielijne sjaddij. Tjálliemegielav ádniet leä nav buörrie, jah mijjáh sámieh liehpie dan ávuon abmá guh die mijjan 4 officielles sámien tjállemevuöhkieh Sverjesne.

Vijmak Ubmejesámiej leäh áj riektáh jijtjase iedniengielijne tjálliet jah dállie mijjieh ussjadiehpe ubmejesámieh udtjh áj álggiet tjálliet sijjan jijtjase gielijne!

– Grattis Sápmi!

I dag var en mycket stor och bra dag för oss. Idag kom massor av människor till Margaretakyrkan i Lycksele för att se hur umesamsiskan äntligen blev godkänt som ett officiellt skriftspråk. Att ha ett officiellt skriftspråk är bra, och vi samer är otroligt glada för att vi nu har hela fyra officiella samiska skriftspråk på svensk sida av Sábmie.

Äntligen har även umesamer rätten att skriva på sitt eget språk och vi i föreningen tänker att umesamer nu också kommer att börja skriva mer på det språket.

Pressmeddelande, LSS årsmöte den 21 februari 2016, den internationella modersmålsdagen.

Vi firar det umesamiska språket!

I år, 2016, är det två år sedan det umesamiska språket blev godkänt som ett officiellt språk på den svenska sidan av Sápmi. Det vill vi i Likjsuon Sámienseäbrrie fira!

På grund av detta har vi i föreningen valt att använda den umesamiska ortografin på föreningens namn och vi kommer i framtiden att använda det umesamiska språket i vår typografiska profil, och i alla sammanhang där vi syns och hörs. Det umesamiska språket är en rikedom för kommunens invånare och vi är övertygade om att samefieringen av föreningens namn kommer att bli gott mottaget av samer och andra i Lycksele med omnejd.

Liksjuon Sámienseäbrrie verkar i en kommun som har valt att använda umesamiska skyltar, erbjuder umesamisk modersmålsundervisning och språkstöd. Detta är vi mycket glada för. Föreningen jobbar därför seriöst med att revitalisera språket med att stötta de som vill ta tillbaka sitt språk och lära sig det.

Sameföreningen har därför utarbetat en lista med några tips på vad för material som finns för den som vill lära sig ubmejensámien, det umesamiska språket.

Men, kanske är ändå det allra viktigaste att hälsa på varandra.

Búrest!

 

__________

 

Nummer 1. Sophia Rehnfjell har gjort en jättefin instagram-sida för folk som vill lära sig umesamiska. Den hittar man här, och den går att besöka online, lika väl som via Instagram-appen:

https://www.instagram.com/samasth_mujna/

Nummer 2. För alla som blir lite smått till sig av mastig, lingvistisk prosa så finns det ett absolut måste, och det är denna umesamiska grammatik.

https://www.duo.uio.no/…/45836/Masteroppgave_vonGertten.pdf…

Nummer 3. Det finns i nuläget en lärobok på umesamiska tillgänglig på nätet. Den är dock _inte_ skriven med den ortografi som Sametinget godkände för två år sedan, men i sammanhanget är det inget större problem, för det viktigaste är trots allt att folk börjar prata umesamiska, och tills en kan prata lite och det känns som att en även vill börja skriva, så är den här boken precis lika bra som någon annan:

http://raamesuenne.se/Saamien_giele_huolot_ValborgWiinka.pdf

Nummer 4. Såhkie har i samarbete med Memrise skapat en umesamisk kurs. Den hittar en här:

http://www.memrise.com/course/287504/umesamiska-ord-fraser/

Nummer 5. På facebook finns det en del umesamiska sidor. Mina favoriter är dessa:

  1. a) https://www.facebook.com/ubmeje
    b) https://www.facebook.com/groups/317440025572/?fref=ts

Nummer 6. På gott och ont så är ofta det första som skrivs på ett språk kyrkligt. Så också på umesamiska. Hela nya testamentet finns på umesamiska för den som gillar gammal frakturstil och överlever att stava sig igenom 1700-talets kyrksamiska ortografi.

http://digibook.ub.umu.se/rara/12445771.pdf

Nummer 7. Det finns två duktiga umesamiska artister som släppt album på sitt språk, det är Sara Ajnnak och Katarina Barruk. Deras skivor är perfekta som hjälpmedel för den som vill höra umesamiska, och inte bara läsa sig till språket. Bådas skivor kan höras via Spotify:

  1. a) https://open.spotify.com/artist/3aaWWlry6ZiMXZxHKSLfa6
    b) https://open.spotify.com/artist/1Gsh9KvXlYJYqUuu4q5z8l

Nummer 8. Henrik Barruk översatte i samband med Umeå2014 boken ”Hur Umeå blev Björkarnas Stad” till umesamiska. Mer om den hittar en här:

http://www.kanaanstiftelsen.se/?page_id=220

Buerie båeteme jaepie-tjåanghkose – Välkommen på årsmöte!

Buerie biejjie!

Liksjuon Sámienseäbrrie säjhta dijjeb mijjen jaepien-tjåanghkose bööredh. Goevten 21b, ts. 12.00-15.00, mijjieh edtjebe Maskinepoken-gåetesne gaavnesjidh, gusnie edtjebe mijjen båetijen biejvien bïjre soptsestidh, orre siebrie-ståvroeb veeljedh jah aktesne gaske-nasjovnen beapmoeh svarkelidh.

Lycksele Sameförening, Liksjuon Sámienseäbrrie, vill bjuda in dig på vårt årsmöte. Den 21 februari träffas vi på Maskinepoken, på Skogsmuseet, mellan 12.00-15.00, för att diskutera föreningens framtid, välja ny styrelse och äta internationell mat tillsammans.

 

 

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen vill önska alla i föreningen en riktigt god julhelg!

DSC_00d23.jpg

Sydsamiska: Lahkoe jåvle!

Umesamiska: Buörrie Juvvla!

Pitesamiska: Buorre Jåvvlå!

Lulesamiska: Buorre Javlajt!

Nordsamiska: Buorit Juovllat!

Enaresamiska: Pyereh juovlah!

Skoltsamiska: Siõǥǥ Rosttvid!

Tersamiska: Šuvv Rostov!

Kildinsamiska: Ро̄стов пийвэнь! [Rostov pijven]

Medlemsbrev

Buerie biejjie!

Jag hoppas att ni mår bra, och att allting går bra för er, vart ni än befinner er i landet. Jag skriver till er idag för att påminna våra medlemmar om att det är dags att betala medlemsavgiften för året, om ni inte redan gjort det, och för att uppmuntra alla att betala avgiften innan den 30 december, för att på så sätt betala både för 2015 och 2016.

Det är tack vare er medlemsavgift som vi i föreningen kan föra samers talan i kommunen, och under året har vi bland annat arrangerat väv- och slöjdcaféer, olika föreläsningar, filmvisningar och middagar, samt en nybörjarkurs i sydsamiska som fortsätter även under 2016.

För att kunna arrangera olika evenemang är vi beroende av att våra medlemmar betalar årsavgiften, då antalet betalande medlemmar i sin tur påverkar de bidrag som vi får av Sametinget för att kunna renovera vårt viste, samt bedriva verksamhet för er medlemmar. Utan betalande medlemmar så måste vi tyvärr dra ner på aktiviteter.

Vi är övertygade om att våra medlemmar vill fortsätta att delta i föreningens aktiviteter, såsom språkbad, marknader, slöjdcaféer och föreläsningar, och vill därför även brevledes ge er den information som ni behöver för att fortsätta vara medlemmar i föreningen.

Medlemsavgiften för året 2015-2016 är för närvarande 75 kronor per person, eller 150 kronor per familj. Betalar man efter 1/1 2016 är avgiften 100 kronor per person eller 200 kronor per familj.

Medlemsavgiften betalas till Bankgiro 679-4804, och vi skulle uppskatta om ni ville betala innan den 20 december 2015.

Vaajmoelaaketje heelsegigujmie
Med Vänliga Hälsningar

Johan Sandberg McGuinne
Sekreterare i Liksjuon Sámien Siäbrrie

Pressmeddelande med anledning av årets Kyrkomöte

Det är med glädje och tillförsikt som Liksjuon Sámien Siäbrrie mottar beskedet att den Svenska Kyrkan vid det senaste kyrkomötet valt att officiellt stödja en ratificering av ILO169.

Årets kyrkomötesbeslut är en välkommen och mycket positiv helomvändning sedan fjolårets beslut att ställa sig negativ till en ratificering av ILO169, vilket i sin tur ledde till att en enig styrelse i Liksjuon Sámien Siäbrrie beslutade att då tills vidare lägga eventuella samarbeten med den Svenska Kyrkan på is.

Johan Sandberg McGuinne, föreningens sekreterare, är positiv till kyrkomötets beslut, och tror att det beslut man tog ifjol i Liksjuon Sámien Siäbrrie skapat ringar på vattnet, och i sin tur kan ha påverkat Kyrkomötet i rätt riktning.

”Tisdagens kyrkomöte är historiskt, och visar att den Svenska Kyrkan förstått den kritik som framförts av oss samer, och att man på allvar vill arbeta mot försoning mellan kyrkan och den samiska befolkningen. Med tanke på kyrkans inflytande både socialt såväl som politiskt så blir beslutet en kraftfull signal till det övriga samhället, och framför allt staten, att ta samiska rättigheter på allvar. ILO169 är ett viktigt hjälpmedel i den samiska kampen för mänskliga rättigheter, och det gläder mig enormt att man inom den Svenska Kyrkan valt att nu ställa sig bakom detta – för samer såväl som andra urfolk – oerhört viktiga dokument.” 

I och med tisdagens beslut öppnar Liksjuon Sámien Siäbrrie härmed återigen dörrarna för eventuella samarbeten med kyrkan, och vi ser fram emot en framtid där ett stödjande av ILO169 från kyrkans håll följs åt av en stark vilja att verka för försoning mellan samer och den Svenska Kyrkan under kommande år.

Pressmeddelande: Alla ska känna att Lycksele är en del av Sápmi

lse_kommun4-f_5

Under en hel vecka kan medborgarna i Lycksele kommun känna av den samiska närvaron när Lyckseles sameförening anordnar Liksjuon Biejvieh- Samiska kulturdagar. Allt från skolmat, undervisning till utställningar och marknaden kommer att ha samiska influenser. Förutom dessa intensiva samiska dagar jobbar hela kommunen med det samiska året runt.

– Ett av målen som Lycksele kommun har i sitt måldokument för 2015-2018 är att alla ska känna att Lycksele är en del av Sápmi. Det betyder att den samiska närvaron ska stärkas och det gör den bäst med hjälp av förening-, näringsliv och tillsammans med myndigheter, säger Mikael Jakobsson som själv är same, kommunpolitiker och en av eldsjälarna som arbetar för samiska i kommunen.

Hela Lycksele kommer att märka att det är Biejvieh, som smygstartade onsdagen förra veckan med Emma Sandbergs utställning – Mov Giele lea mov Silpe som betyder mitt språk är mitt silver. Måndag är det slöjdcáfe och onsdag uppmärksammar vi Theadagen med Thea Viklunds dikter på samiska på biblioteket. Utställningen Slöjdande ord har vernissage på torsdag. Marknadsfredagen bygger vi upp samevistet i parken bakom Medborgarhuset där det kommer att sjuda av aktiviteter som försäljning av samisk mat, renar, workshop i jojk, samisk mat, lassokastning och på biblioteket kommer barnböcker att läsas på samiska. På lördagkväll visas utomhusbio 7 sámi stories, som är sju samiska kortfilmer säger Anne Wuolab, ordförande i sameföreningen. Veckan avslutas på måndagen den 28 september med dagbio och joikworkshop på kvällen.

I skolan som är samisk integrerad erbjuder kommunen modersmålsundervisning i syd-, ume- och nordsamiska med 120 minuter i veckan och målet är att alla klasser ska ha en aktivitet där de lär sig om samer och samisk historia. Det är aktiviteter som att besöka rajden och temadagar på Gammplatsen där vi lyfter samisk- och lokalhistoria. Våra samiska elever får även lära sig att stycka renar och lära sig laga samisk mat. Vi har samisk personal som tillsammans med ordinarie personal i slöjden integrera samisk slöjdande på ett naturligt sätt. Förutom samiska tillgodoser vi även modersmålsundervisning på arabiska, finska, ryska, spanska, swahili, thailändska, tigrinja och tyska säger Samuel Lundström, verksamhetschef för förskolan och skolan.

I kommunen arbetar vi med att synliggöra samiska med skyltning av kommunens byggnader och nu finns renhornen i rondellen. Renhornen symboliserar att nu på hösten samlar de stora tjurarna ihop vajorna under brunsttiden. Det här året har vi arbetat med informationsinsatser om samer, fördomar och samisk historia till politiker, lärare och nu i november även för förskolepersonal. På förskolorna där vi har samiska förskolebarn jobbar vi nu under hösten att profilera avdelningar mot det samiska, säger Marita Stinnerbom, samisk samordnare.

Hela programmet finns på lyckselesameforening.wordpress.com/biejvieh

Kontakt

Marita Stinnerbom
Samisk samordnare
0950-16627

Anne Wuolab
Ordförande Lycksele sameförening
070-597 91 19