Vår samiska trumma är åter i Lycksele

Buerie båeteme bååstede, aejlegs gievrie,
buerie båeteme dov gåatan,
dov maadtose,
dov almetjidie.

Välkommen åter, heliga trumma,
Välkommen hem,
till ditt ursprung,
till ditt folk

Samer har alltid haft en egen religion. Vi dyrkade gudar som till viss del är glömda idag. Vi hade trummor som förutom den religiösa betydelsen även blev använd till andra ändamål. Den var ett viktigt inslag i samernas liv.

I samband med att samerna skulle kristnas samlades de samiska trummorna in, de skulle brännas och förstöras. I Lycksele, på den stora samiska samlingsplatsen började man också samla in och förstöra in trummor när kyrkan kom till platsen.

I slutet av 1600-talet samlade dåvarande prästen i Lycksele, Olaus Graan, en trumma som på olika vägar så småningom hamnade på nordiska museet via historiska museet i Stockholm.

Det är glädjande att då Skogsmuseet började planera den nya utställningen om samer, så ville de ha just den trumman skulle bli huvudattraktionen.

Tisdag 27 maj 2014 kommer att bli en viktig och stor dag i Lyckseles samiska historia, det är dagen då trumman som varit borta i nästan 350 år till slut kom hem.

DSC_0276.jpg

DSC_0277.jpg

DSC_0265.jpg DSC_0264.jpg

DSC_0259.jpg

DSC_0282.jpg DSC_0285.jpg DSC_0286.jpg

DSC_0249.jpg

DSC_0281.jpg DSC_0286.jpg DSC_0285.jpg DSC_0282.jpg DSC_0281.jpg DSC_0270.jpg DSC_0269.jpg

LIKSSJUON SÁMIEN SIÄBRRIE ÅRSMÖTE 2014

Sijhtebe gaajhkh dovnesh bööredh mijjen jaepie-tjåanghkose Mamsell Lovisan Skuvlesne, daen suehpeden 9:n biejjien. Maehtieh mijjen buertigärjam lohkedh, jïs datne sijhth jïenebh daan tjåanghkoen bïjre lïeredh.

Vi vill härmed inbjuda alla medlemmar till vårt årsmöte den 9 maj i Mamsell Lovisas Skola. Se dagordningen för mer information.

DAGORDNING:

1. Årsmötet öppnas
2. Val av årsmötesfunktionärer
a. ordförande
b. sekreterare
c. 2 st. protokolljusterare, tillika rösträknare
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
9. Förslag på att lägga föreningen vilande
10. Verksamhetsplan
11. Val av styreledamöter och suppleanter
a. Föreningsordförande för 1 år
b. Styrelseledamot 1 st.
c. Suppleant 1 st.
12. Val av revisorer och revisorsersättare för (två) år
13. Val av valberedning samt ordförande för denna
14. Övriga ärenden
15. Årsmötet avslutas