Lihkuos biejvieb Sábmáje!

Údnie dan stuorra jah buörrie mijjijde!

Údne måddie álmátjh leäh båhttáme Liksjuon Märggegyrkkije dan dehte guh vuöjnniet guktie Ubmejensámien vijmák daggár officielles tjálliemegielijne sjaddij. Tjálliemegielav ádniet leä nav buörrie, jah mijjáh sámieh liehpie dan ávuon abmá guh die mijjan 4 officielles sámien tjállemevuöhkieh Sverjesne.

Vijmak Ubmejesámiej leäh áj riektáh jijtjase iedniengielijne tjálliet jah dállie mijjieh ussjadiehpe ubmejesámieh udtjh áj álggiet tjálliet sijjan jijtjase gielijne!

– Grattis Sápmi!

I dag var en mycket stor och bra dag för oss. Idag kom massor av människor till Margaretakyrkan i Lycksele för att se hur umesamsiskan äntligen blev godkänt som ett officiellt skriftspråk. Att ha ett officiellt skriftspråk är bra, och vi samer är otroligt glada för att vi nu har hela fyra officiella samiska skriftspråk på svensk sida av Sábmie.

Äntligen har även umesamer rätten att skriva på sitt eget språk och vi i föreningen tänker att umesamer nu också kommer att börja skriva mer på det språket.